Image
Image Image Image
Image
Image
Image Image Image
Image

Vedtekter:

(Endret på årsmøtet 3.februar 2004)

 

§ 1 NAVN

 

Klubbens navn er: BMW MC Øst-Norge, og er en underavdeling av BMW Klubben Norge som er en landsomfattende klubb for folk som er interesserte i BMW motorsykler

 

§ 2 FORMÅL

 

Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme et sunt motorsykkelmiljø spesielt blant de som kjører BMW motorsykkel.  Klubben skal arbeide for å arrangere motorsykkelturer for medlemmene innenlands og utenlands.  Klubben skal også arbeide for å fremme medlemmenes interesse ovenfor importør, forhandlere og verksteder.

Klubben skal gi medlemmene lokal informasjon etter behov.

 

 

§ 3 ORGANER

 

Klubbens øverste myndighet er årsmøtet.  Den daglige ledelse er tillagt det valgte styret.

 

 

 

§ 4 MEDLEMSKAP

 

a      Enhver som innordner seg klubbens vedtekter, kan søke om medlemskap

b      Et enstemmig styre kan ekskludere et medlem, avgjørelsen kan ankes til årsmøtet.

c      Medlemmets navn, adresse, telefon, fødselsår, type sykkel og årsmodell registreres ved innmelding.

d      Medlemskapet anses som opphørt dersom det ikke er betalt kontingent i løpet av siste år.

 

§ 5  KONTINGENT

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen.

 

 

§ 6 ÅRSMØTET

 

Årsmøtet er BMW MC Øst-Norges høyeste myndighet som skal avholdes en gang i året med 3 ukers skriftlig innkalling, samme innkallingsfrist brukes ved ekstraordinært årsmøte.  Tid og sted bestemmes av styret.  Alle medlemmene har rett til å møte på årsmøtet.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.

 

 

 

 

 

§ 7 ÅRSMØTETS OPPGAVER

 

a         Vedta dagsorden

b        Behandle og gjøre vedtak i saker som er oppført på dagsorden.

c         Godkjenne regnskap.

d        Foreta vedtektsendringer.

e         Vedta budsjett hvis styret fremlegger forslag om dette på årsmøtet.

f          Velge styret bestående av

·      Leder, velges for 2 år.

·      Et styremedlem, velges for 2 år av gangen. men slik at styremedlemmet og lederen fortrinnsvis ikke velges samme år.

·      Et styremedlem, velges for 2 år av gangen og som har ansvar for å koordinere og arrangere motorsykkelturer for medlemmene innenlands og utenlands.

·      En kasserer, velges for 2 år av gangen

g         Velge 2 revisorer for 1 år

h         Velge valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer for 1 år.

i           Velge redaksjonsmedlemmer til informasjonsskrivet for 1 år.

j          Velge leder for festkomité for 1 år.

 

 

§ 8 STYRET

 

Styret er beslutningsdyktig når 2 av medlemmene av styret er tilstede.

 

 

§ 9 STYRETS OPPGAVER

 

a         Lede BMW MC Øst-Norge mellom årsmøtene og trekke opp planer for den videre drift.

b        Planlegge og informere medlemmene om medlemsmøter, arrangementer og motorsykkelturer.

c         Forvalte klubbens midler i henhold til budsjettet/aktivitetsplanen. Styret har ingen myndighet til å stifte gjeld på klubbens vegne uten samtykke av årsmøtet.

d        Legge fram for årsmøtet årsmelding for siste år.

e         Legge fram for årsmøtet revidert regnskap for siste år.

f          Legge fram for årsmøtet forslag til aktivitetsplan.

g         Behandle og treffe avgjørelser i saker som ikke naturlig hører inn under årsmøtet.

h         Styret har bevilgende myndighet.

 

 

§ 10 REVISJON

 

Revisorene skal påse at regnskapsførselen er i samsvar med krav til ordentlig regnskapsførsel.  Regnskapet skal undertegnes av leder og kasserer og legges fram for årsmøtet. Revisorene skal legge fram revisjonsrapport for årsmøtet.

 

 

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

 

Vedtektsendringer kan vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet.

 

 

§ 12 OPPLØSNING

 

BMW MC Øst-Norge kan oppløses ved 2/3 flertall på 2 påfølgende ordinære årsmøter.  Ved oppløsning overføres eventuelt overskudd til et veldedig formål etter siste årsmøtets avgjørelse.

 

 

image   image